Telekomunikacije

Rješenja i usluge za učinkovito svladavanje poslovanja i uvođenje poslovnih procesa bez papira su namijenjene širokom krugu korisnika. Telekomunikacijski sektor pripada među pionire u uvođenju poslovnih procesa bez papira s klijentima i bilježi najviši stupanj elektroničkog poslovanja. 

Rješenja i usluge

ePotpis

Telekomunikacijski sektor se svakodnevno sreće s ogromnim brojem dokumenata koji zahtijevaju potpis i stoga elektroničko spremište za dokumentaciju. Telekomunikacijski provajderi mogu s uslugama i rješenjima za elektroničko potpisivanje samo elektronički potpisivati pretplatničke ugovore, anekse, ugovore o kupnji uređaja i različite formulare. Uvođenjem elektroničkog potpisivanja svi dokumenti su odmah dostupni u elektroničkom obliku, tako da se proces digitalizacije može eliminirati. 

eRačuni 

Rješenja i usluge SETCCE za izdavanje elektroničkih računa su danas na slovenskom tržištu najčešće korišteni među telekomunikacijskim operaterima.

Zbog jednostavnog i brzog prelaska na elektronički oblik izdavanja e-računa, rješenja i usluge su moguće u bilo kojem scenariju fakturiranja (izdavanje individualnih ili paketnih računa (mjesečni obračuni), zbirno fakturiranje, dodavanje e-specifikacija...) E-račun je sukladan računovodstvenim standardima i zakonodavstvu i omogućuje jednostavan prijem i uvoz u informacijski sustav pri primatelju.

eHramba

Evropske direktive i nacionalno zakonodavstvo omogućuje poduzećima da poslovnu dokumentaciju pohranjuju isključivo u elektroničkom obliku. Papirnate dokumente je dozvoljeno pretvoriti u elektronički oblik i u tom obliku spremiti za period kao što ga propisuje zakonodavstvo. Elektronička pohrana je za poduzeća koja pripadaju području telekomunikacija, gdje se javlja ogroman broj dokumenata, nužno potreban. Takav način pohrane dokumentacije vodi u optimizirane poslovne procese, i interno i s partnerima. Uporaba usluga elektroničke pohrane osigurava jeftinu, pouzdanu i sigurnu uporabu.

Savjetovanje

Prelazak na zakonski sukladno e-poslovanje mora biti usklađeno s zahtjevima naručitelja, sigurnosnim kriterijima i zakonskim odredbama. Kako bi se izbjegla pronevjera, između drugog, potrebno je na svim područjima pripremiti interne akte sigurnosne politike te ih i provoditi.