eBiller®

Rešenja za elektronsko fakturisanje omogućuju brz i efikasan prelazak na elektronske račune (ili druge oblike izlaznih dokumenata kao  što su objave, obaveštenja, odluke, izvodi ...) za sve masovne izdavače dokumenata.

Sveobuhvatna rešenja za izdavanje i razmenu e-računa

Rešenje eBiller je namenjeno ovladavanju procesom masovne pripreme računa i pratećih dokumenata u elektronskom obliku za najzahtevnija okruženja. Omogućava:

  • pripremu pojedinačnih računa individualno ili u paketu (mesečni obračuni)
  • pripremu zbirnih e-računa
  • izradu e-specifikacija uz e-račune u elektronskom obliku
  • savlađivanje nepravilnosti u obračunskim podacima
  • uključivanje komercijalnih i drugih priloga
  • razmenu e-računa preko svih elektronskih kanala (e-pošta, e-banka, UJP idr.)
  • usklađenost skladišta e-računa sa zakonodavstvom.

Rešenje eBiller® je u celosti usklađeno sa zahtevima slovenačkog i evropskog zakonodavstva na finansijsko - računovodskom području i području elektronskog poslovanja te potpisivanja.

Izdavanje e-računa

Proces izdavanja e-računa (ili drugih tipskih dokumenata) je jednak postupku izdavanja klasičnog računa. Papir zamenjuje elektronski dokument u obliku, kakvom ga definiše Gospodarska zbornica Slovene za područje Republike Slovenije, a omotnicu zamenjuje elektronska omotnica kako je definiše Združenje bank/Udruženje banaka Slovenije odnosno provajder elektronskog kanala. eSlog e-račun je usklađen sa računovodskim standardima i zakonodavstvom te omogućava jednostavan prijem i uvoz u informatički sistem prijemnika.

Postupak izdavanja elektronskog računa uključuje različite korake provere tačnosti podataka i strukture izlaznih e-računa. Svaki elektronski račun je digitalno potpisan pomoću kvalifikovanog digitalnog sertifikata i spremljen u elektronsko skladište. Uz elektronski račun može se dodati i prilog na zahtev primaoca (zapisnik o primopredaji, otpremnica, specifikacija i sl.). Primalac može elektronski račun pomoću odgovarajuće aplikativne podrške da uveze i obradi elektronski. Primaoci elektronskih računa mogu u elektronskoj banci odmah da izvrše i elektronsko plaćanje.

Razmena e-računa

Elektronski pripremljene i potpisane račune možemo da otpremimo na više načina. Elektronski kanali za razmenu računa pružaju različite kvalitete usluga. Među najjednostavnijim elektronskim kanalima (i sa najpristupačnijom cenom) je elektronska pošta. Račun se može slati u poštansko sanduče elektronske pošte ili u namenski sistem koji takođe podržava i uvoz elektronskog računa u poslovni informatički sistem (ERP, DMS).

Napredniji elektronski kanali omogućuju dobijanje informacije o uspešnom slanju, razmeni i dostavljanju elektronskih računa. Primaocima omogućuju bolje povezivanje sa poslovnim aplikacijama i sa platnim instrumentima. Usluga eNvoices® podržava korišćenje svih elektronskih kanala sa obzirom na potrebe izdavača računa i zahteve primaoca.

Elektronsko skladište

Svaki izdati elektronski račun (ili drugi tipski dokument) mora da bude odgovarajuće sačuvan, tako da bude očuvana njegova autentičnost, integritet i valjanost digitalnog potpisa na računu. Elektronske dokumente moraju da čuvaju pošiljaoci i primaoci.

Rešenje eBiller® može da se poveže sa različitim rešenjima i uslugama za elektronsko skladštenje. Svi izdati elektronski dokumenti  su  nakon slanja spremljeni u elektronsko skladište na propisani rok čuvanja i odmah dostupni korisnicima. Spoljnju uslugu elektronskog skladištenja obezbeđuje firma SETCCE d.o.o. u  saradnji sa firmom ZZI d.o.o.