eNvoices® SR

Usluga za elektronsko fakturisanje omogućava preduzećima brz i efikasan prelazak na sasvim elektronsku pripremu, slanje i čuvanje računa na spoljnoj infrastrukturi, bez investicije u svoju sopstvenu opremu.

Sveobuhvatna usluga za izdavanje, razmenu i čuvanje e-računa

Usluga eNvoices® omogućava preduzećima i organizacijama ne samo izdavanje elektronskih računa već sveobuhvatnu kontrolu procesa u pripremi različitih računovodstvenih dokumenata u elektronskom obliku:

  • priprema pojedinačnih dokumenata (narudžbenica, dostavnica, računa) individualno ili u paketu (mesečni obračuni),
  • priprema zbirnih e-računa,
  • izrada specifikacija uz porudžbine, otpremnice i račune u elektronskom obliku,
  • savladavanje nepravilnosti u obračunskim podacima,
  • uključivanje komercijalnih ili drugih dodataka,
  • razmena računovodstvenih dokumenata putem različitih elektronskih kanala (e-pošta, e-banka, UJP i sl.),
  • zakonski usklađeno čuvanje računovodstvenih dokumenata za zakonom propisani vremenski period.,

Spoljna usluga eNvoices® je u celosti usklađena sa zahtevima slovenačkog i evropskog zakonodavstva na finansijsko - računovodstvenom području i području elektronskog poslovanja te potpisivanja.

Izdavanje e-računa

Proces pripreme izdavanja e-računa i drugih e-dokumenata jednak je postupku izdavanja klasičnog računa. Papir zamenjuje elektronski dokument u obliku kako ga definiše Gospodarska zbornica Slovenije za područje Republike Slovenije, a omotnicu zamenjuje elektronska omotnica kako je definiše Združenje bank/Udruženje banaka Slovenije odnosno provajder elektronskog kanala. eSlog e-račun je u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonodavstvom te omogućava jednostavan prijem i uvoz u informatički sistem prijemnika.

Postupak izdavanja elektronskog računa i drugih računovodskih dokumenata uključuje različite korake provere tačnosti podataka i strukture izlaznih dokumenata. Svaki elektronski dokument je digitalno potpisan kvalifikovanim digitalnim sertifikatom i sačuvan u elektronskom skladištu koje je usklađeno sa zakonodvstvom. Na zahtev primaoca, računu može da se doda prilog - zapisnik o primopredaji, otpremnica, specifikacija i sl. Primalac može pomoću prikladne aplikativne podrške da uveze elektronski račun i obradi ga elektronski. Primaoci elektronskih računa u elektronskoj banci mogu odmah i da obave elektronsko plaćanje.

Razmena e-računa

Elektronski pripremljeni i potpisani računi mogu da budu otpremljeni na više načina. Elektronski kanali za razmenu računa nude različite kvalitete usluga. Među najjednostavnijim elektronskim kanalima (i sa najpristupačnijom cenom) je elektronska pošta. Račun se može slati u poštansko sanduče elektronske pošte ili u namenski sistem koji takođe podržava i uvoz elektronskog računa u poslovni informatički sistem (ERP, DMS).

Napredniji elektronski kanali omogućuju dobijanje informacija o uspešnom slanju, razmeni i dostavi elektronskih računa. Primaocima omogućuju bolje povezivanje sa poslovnim aplikacijama i sa platnim instrumentima. Usluga eNvoices® podržava korišćenje svih elektronskih kanala u zavisnosti od potreba izdavača računa i zahteva primaoca.

Elektronsko skladište

Svaki elektronski izdat račun mora da bude i odgovarajuće sačuvan i to tako, da ostaje očuvana njegova autentičnost i integritet te valjanost digitalnog potpisa na njemu. Elektronske račune moraju da čuvaju i izdavači i primaoci.

Usluga eNvoices® uključuje spoljnju uslugu elektronskog skladišta koju ju je akreditirao Arhiv Republike Slovenije. Svi izdati elektronski računi su po posredovanju primaocu stavljeni u elektronsko skladište za propisano razdoblje čuvanja i neposredno dostupni korisnicima. Elektronsko skladište obezbeđuje firma SETCCE d.o.o. u  u saradnji sa firmom ZZI d.o.o.