Telekomunikacije

Rešenja i usluge za efikasno savlađivanje poslovanja i uvođenje poslovnih procesa bez papira su namenjeni širokom krugu korisnika. Telekomunikacioni sektor pripada među pionire u uvođenju poslovnih procesa "bez papira" sa klijentima i beleži najviši stepen elektronskog poslovanja.

Rešenja i usluge

ePotpis

Sektor telekomunikacija se svakodnevno sreće sa ogromnim brojem dokumenata koji zahtevaju potpis i stoga elektronsko skladište za dokumentaciju. Provajderi telekomunikacionih usluga mogu sa uslugama i rešenjima za elektronsko potpisivanje samo elektronski da potpisuju pretplatničke ugovore, anekse, ugovore o kupovini uređaja i različite formulare. Uvođenjem elektronskog potpisa svi dokumenti su odmah dostupni u elektronskom obliku, tako da se proces digitalizacije može eliminisati.

eRačuni 

Danas su među telekomunikacionim operaterima na slovenačkom tržištu za izdavanje elektronskih računa najčešće korišćena rešenja i usluge SETCCE-a.

Zbog jednostavnog i brzog prelaska na elektronski oblik izdavanja e-računa moguća su rešenja i usluge u bilo kom scenariju izdavanja računa (izdavanje individualnih ili paketnih računa (mesečni obračuni), zbirno fakturisanje, dodavanje e-specifikacija...) eSlog e-račun je usklađen sa računovodskim standardima i zakonodavstvom i omogućava jednostavan prijem i uvoz u informatički sistem primaoca.

eHramba

Evropske direktive i nacionalno zakonodavstvo omogućava preduzećima da poslovnu dokumentaciju čuvaju isključivo u elektronskom obliku. Dokumente na papiru je dozvoljeno pretvoriti u elektronski oblik i u tom obliku čuvati tokom zakonom određenog perioda. Preduzećima sa područja telekomunikacija, gde se javlja ogroman broj dokumenata, neophodan je elektronski arhiv. Takav način čuvanja dokumentacije optimizuje poslovne procese, i interno i sa partnerima.  Upotreba usluga elektronskog skladišta obezbeđuje jeftino, pouzdano i sigurno korišćenje.

Savetovanje

Prelazak na e-poslovanje koje je usklađeno sa zakonima i propisima mora biti usklađeno sa zahtevima naručilaca, sigurnosnim kriterijumima i zakonskim odredbama. Kako bi se izbegla pronevera, između ostalog, potrebno je na svim područjima pripremiti interne akte bezbednosne politike te ih i sprovoditi.