Uvođenje e-poslovanja

Prelazak na poslovanje bez papira zahteva odgovarajuću pripremu i planiranje. Prilikom transformacije poslovnih procesa u oblik bez papira potrebno je da se odabere prikladna tehnološka podrška i preduzmu odgovarajuće organizacione mere.

Preduzeća i organizacije moraju pre prelaska na poslovanje bez papira da izrade plan i predlog preobražaja poslovanja u poslovanje bez papira. Tome sledi sprovođenje odnosno uvođenje odgovarajuće informatičke podrške i priprema te implementacija organizacionih mera. Savetovanje za uvođenje poslovanja bez papira uključuje:

  • pregled i analizu postojećih poslovnih procesa,
  • određivanje ciljeva uvođenja poslovanja bez papira,
  • pregled i analizu zakonskih osnova za poslovanje bez papira,
  • planiranje procesa bez papira,
  • planiranje tehnoloških rešenja za podršku poslovanju bez papira,
  • pripremu i implementaciju organizacionih mera i bezbednosnih politika.

Prilikom uvođenja savetovanja polazimo od postojećeg stanja i zajedno sa klijentima tražimo optimalan put za preobražaj procesa. Postojeća informatička rešenja i organizacione mere ne zamenjujemo već dopunjavamo. Staramo se da je prelazak na poslovanje bez papira efikasan, isplativ i u skladu sa zakonom.